Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE INTERNETOWYM E-KUCHNIA.EU

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Pod użytymi w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu E-KUCHNIA pojęciami rozumie się:
  1. „Regulamin” – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu E-KUCHNIA”;
  2. „Administrator” – E-Kuchnia sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-719) przy ul. Kutrzeby 16a/108; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000350997, posiadającą nr NIP: 7792372553; nr REGON: 301397668, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
  3. „serwis E-KUCHNIA” lub zamiennie „Serwis” - internetowy serwis, prowadzony przez Administratora pod aktualnym adresem www.e-kuchnia.eu umożliwiający Użytkownikom, na zasadach określonych w Regulaminie, samodzielne projektować i budować wirtualne zestawy mebli spośród elementów znajdujących się w bazie, wyszukiwać elementy dostosowane do konkretnych wymiarów pomieszczeń, dobór odpowiedniego sprzętu AGD do zaprojektowanej zabudowy kuchennej, wystawiane opinii i rekomendacji producentom mebli i dostawcom sprzętu AGD oraz zapytań o cenę producentom mebli;
  4. „Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 144 poz. 1204);
  5. „Użytkownik” – każdy podmiot korzystający z Internetu, posiadający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do skutecznego i ważnego zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, który zawarł z Administratorem umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną;
  6. „Producent” – podmiot oferujący w ramach Serwisu produkty i usługi związane z wyposażeniem kuchni oraz dokonujący oceny projektów Użytkowników w zakresie ceny i warunków ich realizacji, który zawarł na oddzielnych zasadach i w oddzielnym trybie z Administratorem umowę o korzystanie z Serwisu w celach handlowych,
  7. „umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną” lub „umowa Usługi” – umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi na rzecz Użytkownika na zasadach opisanych w Regulaminie,
  8. „Konto” – prowadzony przez Administratora na rzecz Użytkownika indywidualnie oznaczony za pomocą nazwy (loginu) i hasła zbiór zasobów obejmujących dane Użytkownika, informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, zakładany po dokonaniu przez Użytkownika skutecznej Rejestracji w Serwisie,
  9. „Rejestracja” – procedura zakładania przez Użytkownika konta w ramach Serwisu.
 2. Regulamin określa zasady realizacji przez Administratora na rzecz Użytkowników serwisu E-KUCHNIA Usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, zwanej także w jego treści „Usługą”, polegającej na umożliwieniu:
  • samodzielnego projektowania i budowania wirtualnych zestawów mebli spośród elementów znajdujących się w bazie,
  • wyszukiwania elementów dostosowanych do konkretnych wymiarów pomieszczeń,
  • wirtualnego doboru odpowiedniego sprzętu AGD do zaprojektowanej zabudowy kuchennej,
  • wystawiania opinii i rekomendacji przez Użytkowników producentom mebli i dostawcom sprzętu AGD,
  • kierowania do producentów mebli zapytań o cenę na wykonanie i dostarczenie z montażem mebli samodzielnie zaprojektowanych przez Użytkowników.
 3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w ramach Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem w Internecie na stronie www.e-kuchnia.eu, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
 4. Użytkownik Serwisu ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu oraz zasobów Serwisu.
 5. O ile niniejszy Regulamin lub przepisy prawa nie stanowią inaczej wszystkie oświadczenia oraz wszelka korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem dokonywana jest za pomocą poczty elektronicznej. Dla Administratora oświadczenia oraz korespondencję należy przesyłać na następujący adres mailowy: biuro@e-kuchnia.eu

Dział II. Oświadczenia Użytkowników

 1. Użytkownik oświadcza, że przed zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go bez zastrzeżeń.
 2. Użytkownik wyraża zgodę, aby w ramach Serwisu zamieszczane były przez Administratora lub inne współpracujące z Administratorem podmioty, materiały reklamowe Administratora lub innych podmiotów.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora lub innych współpracujących z Administratorem podmiotów, materiałów reklamowych Administratora lub innych podmiotów (Informacji handlowej w rozumieniu art. 9 Ustawy).
 4. Z tytułów, o których mowa w Dziale II Regulaminu żadne wynagrodzenie, odszkodowanie lub inne świadczenie nie jest Użytkownikowi należne od Administratora, chyba że Strony w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – postanowią inaczej.
 5. Użytkownik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie materiały, które publikuje w ramach Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników oraz wobec osób trzecich, za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników na stronach wskazanych w Dziale I.
 6. Administrator nie ma wpływu na to, jak użytkownicy Internetu będą postępować z materiałami zamieszczonymi przez Użytkowników w ramach Serwisu. W związku z powyższym Administrator podkreśla, iż wyłączona jest jego odpowiedzialność za naruszanie przez nich praw lub dóbr osobistych Użytkowników.

Dział III. Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora oraz warunki zawierania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 1. Poza innymi wymogami określonymi w Regulaminie, w celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie następującego sprzętu i oprogramowania:
   • komputer z systemem operacyjnym pracującym w rozdzielczości min. 1024x768
   • przeglądarkę internetową w najnowszej dostępnej wersji, wspierającą standard CSS2 (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome)
  3. dokonanie Rejestracji
 2. Jeżeli dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usług oferowanych przez Serwis konieczne jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania, pobranie, zainstalowanie i korzystanie z tego oprogramowania przez Użytkownika jest przedmiotem odrębnej umowy między Użytkownikiem, a licencjodawcą tego oprogramowania.
 3. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis jest możliwe po dokonaniu Rejestracji, która następuje za pomocą formularza rejestracji znajdującego się na stronie internetowej Serwisu przez podanie adresu poczty elektronicznej e-mail, nazwy (loginu), hasła oraz innych danych wskazanych w formularzu. Zabrania się podawania danych niepełnych lub nieprawdziwych. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik może zapoznać się z zasadami działania programu wykorzystywanego do projektowania, co nie stanowi usługi oraz nie jest związane z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 4. Rejestracja jest dobrowolna i może nastąpić wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Usługodawca udostępnia Regulamin na stronie internetowej. Sposób udostępniania treści Regulaminu pozwala na jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie przez Użytkownika.
 5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych podanych w formularzu Rejestracji na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej e-mail zostanie wysłana wiadomość, w której podany będzie sposób potwierdzenia Rejestracji przez Użytkownika. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy między Usługodawcą i Użytkownikiem, której przedmiotem są Usługi świadczone w ramach Serwisu na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. W razie wypełnienia i potwierdzenia prawdziwości danych podanych w formularzu Rejestracji oraz nie potwierdzenia Rejestracji w ciągu 30 dni licząc od dnia dokonania ww. czynności uważa się, że Użytkownik zrezygnował z zawarcia umowy.
 6. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub w przepisach obowiązującego prawa. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 7. Wypełniając jakikolwiek formularz w ramach Serwisu Użytkownik potwierdza, iż wprowadzone przez niego dane są prawdziwe i posiada prawo dysponowania nimi. Użytkownika obciąża obowiązek ochrony nazwy (loginu) i hasła indywidualnego Konta w ramach Serwisu przed osobami trzecimi. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania osób, którym udostępnił dane umożliwiające korzystanie z jego Konta w ramach Serwisu.
 8. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

Dział IV. Zasady korzystania z usług samodzielnego projektowania.

 1. Użytkownik będzie mógł korzystać z Usługi samodzielnego projektowania i budowania wirtualnych zestawów mebli w wersji Jeden Producent lub wersji Wszyscy Producenci.
 2. W wersji Wszyscy Producenci Użytkownik dokonuje samodzielnego projektowania i budowania wirtualnych zestawów mebli spośród elementów uniwersalnych, nie przypisanych do konkretnego Producenta. Elementy uniwersalne mają charakter pomocniczy i nie gwarantują, iż każdy Producent znajdujący się bazie Serwisu będzie posiadał odpowiadające im elementy mebli lub wyposażenia kuchni.
 3. W wersji Jeden Producent Użytkownik dokonuje samodzielnego projektowania i budowania wirtualnych zestawów mebli, spośród elementów odpowiadających asortymentowi oferowanemu przez danego Producenta. Administrator zastrzega, iż elementy wirtualne mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wyrobów Producenta, zarówno co do wymiarów, kolorystyki lub użytych tworzyw.
 4. Na każdym etapie projektowania Użytkownik może zapisać projekt w ramach Serwisu na swoim Koncie. Dodatkowo Użytkownik może zarchiwizować swój projekt (na każdym etapie projektowania). Do projektów zapisanych przez Użytkownika w ramach Serwisu maja zastosowanie ostrzeżenia zawarte w m.in. Dziale V i VII niniejszego Regulaminu, w szczególności dotyczące możliwości utracenia materiałów, w tym m.in. projektów.
 5. Użytkownik decyduje, kiedy jego projekt jest ostateczny. Ostateczny projekt Użytkownik może skierować za pośrednictwem Serwisu do jednego, kilku lub wszystkich Producentów znajdujących się w bazie Serwisu.
 6. Przesyłając projekt Użytkownik może zostać zobowiązany do podania dodatkowych danych związanych z wykonaniem projektu koniecznych dla oceny możliwości jego realizacji przez Producenta i ustalenia ceny. Przesłanie projektu Producentowi odbywa się w formie elektronicznej i w sposób zautomatyzowany za pośrednictwem Serwisu.
 7. W terminie 30 dni od przekazania projektu, Producent do którego projekt został skierowany, prześle na Konto Użytkownika w Serwisie odpowiedź zawierającą cenę oraz inne warunki realizacji projektu. Jeżeli realizacja projektu jest niemożliwa, Producent wskaże przeszkody w jego realizacji.
 8. Odpowiedź Producenta dotycząca projektu stanowi ofertę zawarcia umowy z Użytkownikiem. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może dokonać akceptacji oferty Producenta otrzymanej w odpowiedzi na przesłany projekt. Po dokonaniu akceptacji oferty Użytkownikowi udostępniona zostanie instrukcja dotycząca dalszych działań koniecznych dla realizacji projektu.

Dział V. Odpłatność świadczonych usług.

 1. Administrator zastrzega, iż aktywowanie dostępu do niektórych usług Serwisu będzie odpłatne Wysokość opłat za usługi świadczone odpłatnie oraz zasady pobierania opłat określa Cennik usług Serwisu.
 2. Wszystkie ceny odpłatnych usług oferowanych w ramach Serwisu zawarte w Cenniku podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen świadczonych usług. Do zmiany Cennika mają odpowiednie zastosowanie postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.
 4. Cennik serwisu:
  1. wygenerowanie dokumentacji technicznej projektu w formie pliku .pdf, zawierającej rzuty projektu oraz wykaz szaf z wymiarami - 1,23 zł (płatność SMS)
  2. 1 miesięczny abonament za dopisanie się do bazy uniwersalnej wykonawców mebli / dostawców sprzętu AGD – 61,50 zł (płatność - przelew internetowy w systemie PayU)
  3. 3 miesięczny abonament za dopisanie się do bazy uniwersalnej wykonawców mebli / dostawców sprzętu AGD – 221,40 zł (płatność - przelew internetowy w systemie PayU)
  4. 6 miesięczny abonament za dopisanie się do bazy uniwersalnej wykonawców mebli / dostawców sprzętu AGD – 307,50 zł (płatność - przelew internetowy w systemie PayU)
  5. 12 miesięczny abonament za dopisanie się do bazy uniwersalnej wykonawców mebli / dostawców sprzętu AGD – 492,00 zł (płatność - przelew internetowy w systemie PayU)
  6. Wykonanie indywidualnego profilu firmy meblarskiej w programie projektowym, zawierającego produkty oferenta – wycena indywidualna zależna od wielkości bazy danych

Dział VI. Zakazy, ograniczenia i inne wymagania. Skutki ich naruszenia

 1. Zakazuje się podejmowania na stronach Serwisu, zachowań naruszających obowiązujące prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, normy społeczne, normy moralne lub zasady ogólnie przyjętej etykiety.
 2. Zakazuje się w szczególności:
  1. umieszczania przez Użytkowników, treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety,
  2. umieszczania przez Użytkowników, materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione prawa lub dobra osób trzecich,
  3. z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zakazuje się wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników Serwisu celem promocji lub reklamy określonych podmiotów, towarów czy usług, w tym umieszczenia przekazów reklamowych czy informacji handlowych,
  4. wszelkich takich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Administratora lub mogły wyrządzić mu szkodę,
  5. umieszczania przez Użytkowników kodów przetwarzających, w tym także zbierających informacje o innych Użytkownikach, w szczególności odwiedzających strony zawierające jego wpisy lub inne wpisy dostępne w ramach Serwisu,
  6. umieszczania przez Użytkowników w rama Serwisu jakiegokolwiek oprogramowania czy innych narzędzi informatycznych, które mogłyby wyrządzić szkodę lub choćby tylko narazić na szkodę Administratora lub innych użytkowników Internetu,
  7. zabrania się podawania niezgodnych z prawdą danych w formularzach rejestracyjnych.
 3. Umieszczanie przez Użytkowników w ramach Serwisu przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym przekierowań do innych stron WWW, jest dopuszczalne tylko za uprzednią zgodą Administratora, wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. Administrator zastrzega sobie niniejszym prawo wprowadzenia opłat za zamieszczanie w ramach Serwisu ww. informacji, jak również prawo do uzależniania udzielenia zgody od spełnienia innych zgodnych z prawem wymogów.
 4. Jeżeli stosownie do ust. 3 powyżej zgoda na zamieszczenie przekazów lub informacji handlowych zostanie udzielona, Użytkownik zamieszczający w ramach Serwisu informację handlową winien ją wyraźnie wyodrębnić i oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Informacja ta winna nadto odpowiadać innym cechom określonym w art. 9 Ustawy.
 5. W przypadku naruszenia zakazów określonych w ust. 2 powyżej, Administrator jest uprawniony zgodnie z Działem VII Regulaminu, do m.in. niezwłocznego usunięcia danych z Serwisu oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności Użytkownika, który dane takie zamieścił.

Dział VII. Pouczenia, informacje i zastrzeżenia ze strony Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych, w szczególności w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, zmiany oprogramowania lub napraw.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika jeżeli:
  1. zostanie podniesiony przez osobę trzecią zarzut naruszenia jej praw lub praw innej osoby przez treści w nim zawarte,
  2. Administrator poweźmie podejrzenie, że doszło do naruszenia prawa, niniejszego Regulaminu, praw osoby trzeciej, w szczególności na skutek informacji przekazanych przez sąd, inny organ władzy publicznej lub inny wiarygodny podmiot.
 3. W każdej podanej w ust. 2 sytuacji Administrator może wystąpić do Użytkownika, o ile będzie mógł się z nim porozumieć, o odniesienie się do ww. zarzutów czy podejrzeń. Użytkownik Serwisu będzie zobowiązany odnieść się do nich najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, przy czym domniemywa się, że dniem otrzymania wezwania jest dzień wysłania wezwania.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy Usługi, a co za tym idzie usunięcia Konta oraz zapisanych na Koncie wszystkich projektów, jak również do usunięcia wszelkich danych i wpisów Użytkownika zapisanych w ramach Serwisu, w razie:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowienia Regulaminu, w szczególności zaś naruszenia postanowienia Działu VI Regulaminu,
  2. jeżeli z żądaniem takim wystąpi uprawniony do tego organ państwowy lub instytucja państwowa, w szczególności sąd lub prokuratura.
 5. Administrator oświadcza, że w żaden sposób nie weryfikuje rzetelności, pochodzenia ani zgodności z prawdą materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.
 6. Administrator informuje, że może zostać zobowiązany do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych osobowych Użytkowników, tudzież adresów IP innych osób odwiedzających Serwis sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dział VIII. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

 1. O ile zawarta przez Administratora i Użytkownika umowa nie stanowi inaczej, w każdym czasie Użytkownik, ma prawo zrezygnować z Usługi. Użytkownik dokonuje takiej rezygnacji poprzez wysłanie na adres Administratora biuro@e-kuchnia.eu odpowiednio e-maila lub listu z oświadczeniem o rezygnacji; w takiej sytuacji z datą, w której ww. e-mail znajdzie się w systemie teleinformatycznym Administratora lub też ww. list zostanie Administratorowi doręczony, umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną z Użytkownikiem ulega rozwiązaniu.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, o ile zawarta przez Administratorem z Użytkownikiem, umowa nie stanowi inaczej, Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi, o czym informuje Użytkowników na stronie www.e-kuchnia.pl z odpowiednim wyprzedzeniem, co oznacza, że z upływem powyższego terminu umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu. Administrator informuje Użytkowników, że jego praktyką będzie rozwiązywanie umów zawartych z Użytkownikami, o ile Użytkownik nie będzie aktywnie korzystał z usług Serwisu w ciągu kolejnych 60 dni kalendarzowych.
 3. O ile zawarta przez Administratora z Użytkownikiem umowa lub Regulamin nie stanowi inaczej, Administrator ma prawo rozwiązać zawartą z nim umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną po 7 dniowym terminie wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu ww. umowy w tym trybie Administrator winien wysłać na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny jego adres. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ww. oświadczeń na podane w formularzu rejestracyjnym adresy, w tym adres elektroniczny.
 4. Niezależnie od tego na jakiej postawie niniejszego Regulaminu rozwiązana została umowa Usługi, z dniem rozwiązania ww. umowy Usługi Administrator usuwa Konto Użytkownika oraz zapisane na Koncie wszystkie projekty oraz wszelkie inne dane Użytkownika zapisane w ramach Serwisu a dotyczące odpłatnych Usług świadczonych przez Administratora.

Dział IX. Ochrona danych osobowych w Serwisie

 1. Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko, a także e-mail. Użytkownik ma prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Żądanie usunięcia powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy Usługi. Wraz z usunięciem danych Użytkownika usuwane jest konto Użytkownika, jak również wszystkie wpisy Użytkownika. Użytkownik godzi się na przetwarzanie jego ww. danych w podany wyżej sposób w całym okresie przechowywania treści w Serwisie.
 2. Administrator nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Po zakończeniu korzystania z Serwisu Administrator, na zasadach określonych w Ustawie, może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Użytkowników,
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi,
  4.  dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów niezbędnych dla właściwego wykonywania Usługi przez Administratora, w sposób zgodny z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).

Dział X. Reklamacje

 1. Reklamacje dot. Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny biuro@e-kuchnia.eu Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora.
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

Dział XI. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Administratora

 1. O ile przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść materiałów zamieszczanych przez Użytkowników na jego stronach,
  2. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w ramach Serwisu,
  3. utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisu niezawinionych przez Administratora,
  4. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych - aniżeli Administratora - podmiotów,
  5. skutki wejścia w posiadanie przez osobę trzecią uprawnień umożliwiających Użytkownikowi korzystanie z Usługi,
  6. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usługi, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  7. szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
  8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym spowodowane działaniem siły wyższej lub nieprawidłowym działaniem sieci Internet,
  9. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Producenta umowy zawartej z Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.

Dział XII. Odstąpienie od umowy Usługi

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Usługi w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Termin do odstąpienia od umowy Usługi liczy się od dnia jej zawarcia.
 2. Prawo odstąpienia od umowy Usługi zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia,
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone,.
 3. Konsument może od umowy Usługi odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 4. Za rozpoczęcie świadczenia Usług, o którym mowa powyżej w ust. 2 lit. a) uznaje się dokonanie przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności po zarejestrowaniu w Serwisie, w szczególności rozpoczęcie projektowania.

Dział XIII. Zmiany Regulaminu

 1. Administrator ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem iż:
  1. zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie dokona on rezygnacji z Usługi w sposób opisany w Dziale VIII Regulaminu.
  2. Zmieniony Regulamin w żadnym razie nie może pozbawić Użytkownika prawa opisanego w Dziale VIII ust. 1 Regulaminu, z tym że może zmienić tryb realizacji tego uprawnienia.
 2. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie www.e-kuchnia.eu i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą, z zastrzeżeniem Działu XIII ust. 1 lit. „a” Regulaminu.
 3. Użytkownik jest powiadamiany każdorazowo o zmianie Regulaminu e-mailem na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny albo pismem na inny podany przez nie adres; informacja taka winna zawierać zmiany Regulaminu oraz jego tekst jednolity.
 4. Dział XIV. Wejście w życie Regulaminu

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-01-2011. procedura zakładania przez Użytkownika konta w ramach Serwisu.

2012-03-12 10:02:49

Ogłoszenia